วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายเจริญ บุญพร้อม เลขานายกเทศมนตรี นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล นายชูเกียรติ กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาล และ นางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้เดินทางไปเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ที่ 7

12 ก.ค. 66