วันพฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับกองการศึกษาและสำนักปลัด เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ได้จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัยให้กับคุณครู นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน-รังกา

18 มี.ค. 65