วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีตำบลรังกาใหญ่ พร้อมด้วย นางฉลอง เปี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาล และนายสุวิทย์ เพียรค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสุรพล เก่งนอก รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข นายชูเกียรติ เพชรสัมฤทธิ์ และนางอรวรรณ เพชรสัมฤทธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย จังหวัดสุรินทร์ มาเยี่ยมศึกษาดูงาน ผู้สุงอายุตำบลรังกาใหญ่ และหลักประกันสุขภาพ ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

23 ก.พ. 67