วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม ดนตรีไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพุทรา

30 มิ.ย. 66