วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

26 ส.ค. 65