วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม สานนก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

14 ก.ค. 66