ภาพกิจกรรมโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอพิมาย ครั้งที่ 17 วันที่ 17 – 22 มกราคม 2566

23 ม.ค. 66