ภาพกิจกรรมโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยร่วมใจพัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรม งานประดิษฐ์วัสดุธรรมชาติ (สานปลา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะปัน-รังกาสามัคคี

18 มี.ค. 65