ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลรังกาใหญ่

15 ต.ค. 61