ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ในระว่างวันที่ 30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565

10 พ.ค. 65