ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

01 ต.ค. 62

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2563 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารเทศบาลตำบลรังกาใหญ่แล้ว       เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2563  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   จึงขอประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  2563   เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :