ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

18 ม.ค. 64