ประกาศเปิเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายบ้านนางมาลัย ทรัพย์เย็น – บ้านนางละม่อม หมู่ที่ 16 บ้านสามัคคี 1

08 ธ.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  สายบ้านนางมาลัย  ทรัพย์เย็น – บ้านนางละม่อม  หมู่ที่  16

บ้านสามัคคี 1   ปริมาณงาน  วางท่อระบายน้ำ  คสล.  (ชนิดอัดแรง  มอก. ชั้น 3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.60  เมตร  จำนวน  167  ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.  จำนวน  18  บ่อ   ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  15/2565   ราคากลางเป็นเงิน  635,764.71  บาท  (หกแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564