ประกาศเปิดเผยราคากาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2564 เดือนมกราคม 2565 – นมปิดเทอม 2/2564

22 ธ.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  สำหรับโรงเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  จำนวน  4  แห่ง  ภาคเรียนที่ 2/2564  เดือนมกราคม  2565 – นมปิดเทอม  2/2564   ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคากลางดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว    จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน