ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน

21 ก.พ. 66

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

************************

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่  5

บ้านตะปัน   ปริมาณงาน  ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร ยาว  190  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  950  ตารางเมตร ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   19/2566   ราคากลางเป็นเงิน  508,560.49  บาท  (ห้าแสนแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   21    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :