ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างกำแพงวัดวิปัสสนารังกาใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านรังกา

24 ม.ค. 66

 

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

************************

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายข้างกำแพงวัดวิปัสสนารังกาใหญ่

หมู่ที่  4  บ้านรังกา    ปริมาณงาน  ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  195  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า

780  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่    8/2566

ราคากลางเป็นเงิน  506,038.92  บาท  (ห้าแสนหกพันสามสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :