ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค

30 มิ.ย. 66

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

เรื่อง   การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

************************

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการจ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฉกาจช่องโค  ขนาดกว้าง  ๑๐.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๔.๐๐  เมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  ๓๗/๒๕๖๖  ราคากลางเป็นเงิน  500,289.22 บาท  (ห้าแสนสองร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่    9   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :