ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าประทีปธรรมาราม (ธ) (ต่อจากของเดิมที่ดินนายสมพงษ์ สุขสุทธิ์) หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

09 พ.ค. 66

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

************************

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดป่าประทีปธรรมาราม (ธ) (ต่อจาก

ของเดิมที่ดินของนายสมพงษ์  สุขสุทธิ์)  หมู่ที่  18  บ้านหนองโสมงพัฒนา  ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  157  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร   พร้อมไหล่ทางหินคลุก   ตามแบบ  ทต.รังกาใหญ่   34/2565   ราคากลางเป็นเงิน  509,334.26  บาท  (ห้าแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์)  งบประมาณ  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่    9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :