ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางสะพานท่าจาน ถึง คลองหนองโบสถ์ บ้านรังกาใหญ่ ตำบลรังกาใหญ่ เชื่อมตำบลท่าหลวง

09 พ.ค. 66

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

************************

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน  คสล.  สายทางสะพานท่าจาน ถึงคลองหนองโบสถ์  บ้านรังกาใหญ่

ตำบลรังกาใหญ่  เชื่อมตำบลท่าหลวง   ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  195  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  780  ตารางเมตร   ตามแบบ

ทต.รังกาใหญ่   35/2565   ราคากลางเป็นเงิน  509,570.18  บาท  (ห้าแสนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบแปดสตางค์)  งบประมาณ  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  9   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :