ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสิรมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิมจุดทางขึ้นบ่อขยะ) หมู่ที่ 19 บ้านตะปันประชาสรรค์

02 พ.ค. 66

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไปบ่อขยะ  (ต่อจากของเดิมจุดทางขึ้น

บ่อขยะ)  หมู่ที่  19  บ้านตะปันประชาสรรค์     ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  270  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  810  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก    ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่ 31/2565   ราคากลางเป็นเงิน  504,504.32  บาท  (ห้าแสนสี่พันห้าร้อยสี่บาทสามสิบสองสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   2  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :