ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางพิณ เพ็ชรเงิน ถึงบ้านนายสุวิท สงนอก หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำกิน

02 พ.ค. 66

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนางพิณ  เพ็ชรเงิน ถึงบ้านนาย

สุวิท  สงนอก  หมู่ที่  6  บ้านหนองน้ำกิน   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  195  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  780  ตารางเมตร   ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่      30/2565   ราคากลางเป็นเงิน  509,570.18  บาท  (ห้าแสนเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบแปดสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   2   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :