ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 4 ตอนบน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

20 มิ.ย. 65

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนิคมฯ ซอย 4  ตอนบน  (ต่อจาก

ของเดิม)  หมู่ที่  11  บ้านนิคมสามัคคี      ปริมาณงาน  ช่วงที่  1  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  93  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  465  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก   ช่วงที่  2  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  80  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  320  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  44/2565   ราคากลางเป็นเงิน  503,778.55  บาท  (ห้าแสนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบ้านห้าสิบห้าสตางค์)  งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   20    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :