ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 6 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

20 มิ.ย. 65

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนิคมฯ ซอย 6  (ต่อจากของเดิม)

หมู่ที่  11  บ้านนิคมสามัคคี   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร ยาว  157  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก   ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   43/2565   ราคากลางเป็นเงิน  505,454.52   บาท  (ห้าแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)  งบประมาณที่ตั้งไว้  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   20   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565