ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิสจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปบ่อขยะ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 19 บ้านหนองคูประชาสรรค์

07 มิ.ย. 65

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายไปบ่อขยะ  (ต่อจากของเดิม)

หมู่ที่  19  บ้านตะปันประชาสรรค์      ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  5.00  เมตร  หนา

0.15  เมตร ยาว  157  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  47/2565   ราคากลางเป็นเงิน  504,007.05 บาท  (ห้าแสนสี่พันเจ็ดบาทห้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   7    เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :