ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองหนองโบสถ์ หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่

28 เม.ย. 65

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางคลองหนองโบสถ์  หมู่ที่  4  บ้าน

รังกาใหญ่      ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  198  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  792  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ

ทต.รังกาใหญ่  40/2565   ราคากลางเป็นเงิน  501,711.44  บาท  (ห้าแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน   เมษายน  พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :