ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ)

24 ธ.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดดังนี้  รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

ขนาด  6 ตัน  6  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  6,000  ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  170  กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  ราคากลางเป็นเงิน  2,500,000.-  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  2,400,000.-  บาท  (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564