ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแถมทอง – บ้านนายวินัย (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 15 บ้านตะปันสามัคคี

08 ธ.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้าน

นางแถมทอง – บ้านนายวินัย  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  15  บ้านตะปันสามัคคี ปริมาณงาน    1.  วางท่อระบายน้ำ  คสล.  (ชนิดอัดแรง  มอก. ชั้น 3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  102  ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.  จำนวน  11  บ่อ    2.  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจร กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  113  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  452  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  16/2565   ราคากลางเป็นเงิน  700,489.80  บาท  (เจ็ดแสนสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)   งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  700,000.-  บาท  (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564