ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลปู่ตา หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา

28 ต.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายศาลปู่ตา  หมู่ที่  1  บ้านพุทรา

ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  200  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  800  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  6/2565   ราคากลางเป็นเงิน  502,675.29  บาท  (ห้าแสนสองพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)  งบประมาณ  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   28   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2564