ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านรังกาใหญ่ – บ้านตะปัน ตำบลรังกาใหญ่

16 ก.ย. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สาย้บานรังกาใหญ่ – บ้านตะปัน

ตำบลรังกาใหญ่  กว้าง  6  เมตร  ยาว  540  เมตร  หนา  0.05  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,240  ตารางเมตร     ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  52 /2564   ราคากลางเป็นเงิน  1,626,115.15  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทสิบห้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   16   เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2564