ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมถนนกรมโยธาธิการ สายเมนที่ 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

07 ก.ย. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 6  เชื่อมถนนกรมโยธาธิการ  สายเมน

ที่  4  (ต่อจากเดิม)  หมู่ที่  11  บ้านนิคมสามัคคี   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร ยาว  165  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  825  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   51/2564   ราคากลางเป็นเงิน  512,252.05  บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่    6   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564