ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน คุ้มหนองรัง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 12 บ้านหนองรัง

02 ก.ย. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายกลางบ้าน  คุ้มหนองรัง  (ต่อจาก

ของเดิม)  หมู่ที่  12  บ้านหนองรัง   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร ยาว  165  เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  825  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ตามแบบ

ทต.รังกาใหญ่   48/2564   ราคากลางเป็นเงิน  508,790.33  บาท  (ห้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสาม

สิบสามสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่     2     เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564