ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 โรงเรียนประถมศึกษา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา

26 ส.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย  3  โรงเรียนประถมศึกษา  (ต่อจาก

ของเดิม)  หมู่ที่  10  บ้านนิคมพัฒนา   ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  165  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  825  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  49 /2564   ราคากลางเป็นเงิน  512,252.05 บาท  (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   26    เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2564