ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรังกา – ตะปัน (จากแยกถนนพิมายชุมพวง – ถึงแยกจะเอ๋) ตำบลรังกาใหญ่

22 ม.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

โครงการการเสริมผิวถนนลายดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายรังกา – ตะปัน  (จากแยกถนนพิมาย – ชุมพวง ถึงแยกจะเอ๋)  ตำบลรังกาใหญ่   ปริมาณงาน  เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง  6.00  เมตร  หนา  0.05  เมตร ยาว  2,300  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  13,800  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   6/2564   ราคากลางเป็นเงิน  6,272,990.27  บาท  (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่       22     เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :