ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสูบ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านรังกาน้อย

04 พ.ย. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงสูบ  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  7  บ้านรังกาน้อย

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรขนาดกว้าง   5.00 เมตร ยาว  177  เมตร หนา  0.15  เมตร    หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   7/2564   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  508,000.-  บาท  (ห้าแสนแปดพันบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่    4    เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :