ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. สายบ้านนายแก้ว บุญกำเนิด – หนองโสมง หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

08 ธ.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างระบบระบายน้ำ  คสล.  สายบ้านนายแก้ว  บุญกำเนิด – หนองโสมง

หมู่ที่  18  บ้านหนองโสมงพัฒนา   ปริมาณงาน  1.  วางท่อระบายน้ำ  คสล.  (ชนิดอัดแรง  มอก. ชั้น 3)  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40  เมตร  จำนวน  173  ท่อน  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.  จำนวน  19  บ่อ     ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  14/2565   ราคากลางเป็นเงิน  556,304.70  บาท  (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   8    เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2564