ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนิคมฯ ซอย 3 ตอนล่าง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านนิคมพัฒนา

28 เม.ย. 65

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนิคมฯ ซอย 3 ตอนล่าง  (ต่อจาก

ของเดิม)  หมู่ที่  10  บ้านนิคมพัฒนา      ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  157  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  39/2565   ราคากลางเป็นเงิน  501,559.16  บาท  (ห้าแสนหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสิบหกสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่    28    เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖5

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :