ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม (ต่อของเดิม) ไปโรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

28 ต.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน  คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม  (ต่อของเดิม)  ไปโรงเรียนพิมายดำรง

วิทยาคม  หมู่ที่  14  บ้านพุทราพัฒนา  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  359  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,795  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก    ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   6/2564   ราคากลางเป็นเงิน  1,047,204.09  บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทเก้าสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่     28    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :