ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่ 4 ตอนล่าง หมู่ที่ 11 บ้านนิคมสามัคคี

27 ต.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน  คสล. สายสี่แยกเรดาห์ลงมาสายเมนที่  4  ตอนล่าง  หมู่ที่  11  บ้าน

นิคมสามัคคี  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล. ผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  340  เมตร หนา  0.15  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,700  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก    ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   5/2564   ราคากลางเป็นเงิน  1,000,803.02  บาท  (หนึ่งล้านแปดร้อยสามบาทสองสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   27   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖3

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :