ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ 3 ขึ้นซอย 4 ตอนล่าง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค

21 ต.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่  3 ขึ้นซอย 4  ตอนล่าง  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  3  บ้าน

ช่องโค  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร   ยาว 215 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   3/2564   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  506,264.42  บาท  (ห้าแสนหกพันสองร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสองสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่     21    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :