ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสมง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 18 บ้านหนองโสมงพัฒนา

16 ต.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสมง (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 18  บ้านหนองโสมงพัฒนา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร    หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่   1/๒๕๖4   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  507,000.-  บาท  (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :