ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท หมู่ที่ 14 บ้านพุทราพัฒนา

28 ม.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายหลังวัดใหม่สุนทริการาม  หมู่ที่  13  บ้านตะปันตะวันออก – สปายรีสอร์ท  หมู่ที่  14  บ้านพุทราพัฒนา  ปริมาณงาน  ก่อสร้างถนน  คสล.  กว้าง  5  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  700  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  3,500  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ตามแบบ  ทต.รังกาใหญ่  6/2563  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  และป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  ราคากลางเป็นเงิน  1,972,000.-  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  28  มกราคม   2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :