ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

31 ต.ค. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  นั้น

เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  2562