ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่องแผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2565

01 ต.ค. 64

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  หมวดที่  9  ส่วนที่  3  ข้อ  212  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย

 

บัดนี้  เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่   1   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  2564