ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การปรับปรุงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

11 ต.ค. 64

                                ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่

         เรื่อง  การปรับปรุงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

—————————————————————————–

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  68  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐและมาตรา  84  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนจัดทำบัญชีและรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กำหนดไว้ในมาตรา  68  ภายในระยะเวลาสามปี  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  คณะกรรมการกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาและกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์  มีหน้าที่ในการกำหนดอัตราค่าเสื่อมราคาและกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

ประกาศ ณ วันที่   11   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2564