ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564

05 ต.ค. 63

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ข้อ  7  กำหนดให้แต่ละปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลื้องน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและการตรวจสอบของเจ้าหนาที่ฝ่ายตรวจสอบเทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ  จำนวน  12  คัน  ตามรายละเอียดเนบท้าย