ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจปีงบประมาณ 2562

10 ต.ค. 62

ด้วยเทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562เรียบร้อยแล้ว     จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562       เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่  9    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2562