ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าเยี่ยม – สะพานขอน (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านตะปัน

21 ก.พ. 67

ประกาศเทศบาลตำบลรังกาใหญ่ 

เรื่อง  การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตำบลรังกาใหญ่  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

************************

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายท่าเยี่ยม – สะพานขอน  (ต่อจาก

ของเดิม) หมู่ที่  5  บ้านตะปัน  ปริมาณงาน  ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร ยาว  157  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  785  ตารางเมตร  ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  22 /2567   ราคากลางเป็นเงิน  500,683.38  บาท  (ห้าแสนหกร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์)  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  500,000.-  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  21   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖7

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :