ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการ สายเมนที่ 4 (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านช่องโค

20 ส.ค. 64

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่   ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังนี้

 

โครงการการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนองหลวงเชื่อมถนนกรมโยธาธิการสายเมนที่  4  (ต่อจากของเดิม)  หมู่ที่  3  บ้านช่องโค   ปริมาณงาน  ช่วงที่  1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  5.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว  187  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  938  ตารางเมตร  ก่อสร้างรับโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  48  ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก  ช่วงที่  2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ความยาว  410  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,640  ตารางเมตร  ก่อสร้างรับโค้งคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  75  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุก  พื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า  2,698  ตารางเมตร    ตามแบบ ทต.รังกาใหญ่  44 /2564   ราคากลางเป็นเงิน  1,068,289.06  บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทหกสตางค์)

 

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่    20     เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖4

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :