ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3

26 มี.ค. 63

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :