ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ้านนายประจวบ ปืนพิมาย – บ้านนางระเบียบ แขมพิมาย หมู่ที่ 13 บ้านตะปันตะวันออก

17 พ.ค. 62

ตามที่เทศบาลตำบลรังกาใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการจัดจ้างก่อสร้าง  ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ได้พิจารณาราคาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว  เพื่อประชาสัมพันฑ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :